Força de Ro (Sallagosa)

Pocs documents es refereixen a aquesta fortalesa situada al poble de Ro, de la qual no es veu actualment cap vestigi. Al desembre del 1183, el rei Alfons I de Catalunya-Aragó concedí llicència a Ponç de Lillet per a construir a Ro una fortificació de terra i de pedra, a condició que aquesta força (forciam) fos tinguda en nom del monarca i dels seus successors. Més tard, el 1205, és consignada de nou la forcia in Arrono.