Palau de Biure (Olvan)

La masia de Palau de Biure, avui del terme municipal d’Olvan, havia format part de la parròquia de Sant Martí de Biure i, en perdre aquesta les seves funcions, de Santa Maria de la Guàrdia. El nom de la masia de Palau (Palat, Palatiolo) apareix ja en la documentació del segle XII. L’any 1177 Pere de Merlès amb el consentiment de la seva muller i del seu fill, encomanà a l’orde militar del Temple la custòdia del Mas “Palat”, mas que possiblement és l’actual masia de Palau. En el testament del trobador Guillem de Berguedà de l’any 1187 es fa referència, indirectament, però, a la masia. El testador especifica que, si els seus germans moren sense descendència, els béns que els ha atorgat passaran a Bernat i a Dalmau de Palau (Et si ambo hobierint sine legitima prole illorum hereditas remaneat Bernardo et Dalmacio de Palatiolo). Entre els anys 1349 i 1383 Berenguer de Palau fou rector de l’església de Santa Maria d’Olvan.