Sant Pere de Vilardell o de la Pineda (el Bruc)

Aquesta església es trobava en l’antic terme del castell de la Guàrdia, a la parròquia de Sant Pau de la Guàrdia, al lloc de Vilardell. No degué passar de ser la capella de la parròquia de la Guàrdia i atendre el culte del sector oriental del terme del castell de la Guàrdia. No és clar si depengué del monestir de Sant Cugat del Vallès, segurament per donació dels vescomtes de Barcelona, senyors del castell.

El terme del castell de la Guàrdia és documentat a partir de l’any 931, que Guadamir i el seu germà Lunes vengueren al comte Sunyer els alous que tenien en el terme del castell de la Guàrdia.

No es coneix per quins drets el monestir de Sant Cugat posseïa aquesta església. Segurament devia tractar-se d’alguna donació perduda dels vescomtes de Barcelona, que eren els senyors del terme del castell, ja que les primeres notícies que es tenen d’aquesta església corresponen a un capbreu de l’any 1117 dels béns que el monestir de Sant Cugat del Vallès tenia en el castell de Bonifaci que anomenaven Guàrdia. Entre els béns relacionats figurava l’església de Sant Pere de Vilardell amb dues petites peces de terra (et Sancto Peiro de Vilarzei peciolas duas de terra). No és gaire clar si el monestir posseïa l’església o només se l’esmenta per situar les dues peces de terra que posseïa el monestir. De fet, l’any 1155 el vescomte Berenguer, a més de confirmar les donacions del seu besavi i del seu avi, donà diversos drets al monestir de Sant Cugat, entre els quals figurava el delme de dues peces de terra de Sant Pere de Vilardell. I de manera més clara l’any 1155 Bernat Isern, clergue, declarà els béns que tenia del monestir, entre els quals figurava el delme d’una coma de terra a la Pineda de Sant Pere de Vilardell. Per tant semblaria, malgrat les primeres notícies, que el monestir només hi tenia unes terres i no l’església.