Torre de Madaloc (Portvendres)

Situació

Fortificació del final del segle XIII situada en un alterós puig que domina la costa.

ECSA - Jamin

La torre de Madaloc és edificada al cim d’un puig (656 m d’altitud), al límit sud-oest del territori de Portvendres, en un magnífic mirador damunt la costa.

Mapa: IGN-2549. Situació: Lat. 42° 29’ 33,6” N - Long. 3° 4’ 32,4” E.

Hom hi arriba, partint de Portvendres, per la carretera D-86 i, a partir del coll de Molló, per la carretera anomenada “Circuit des Crêtes”. (PP)

Història

El topònim del lloc figura esmentat el 981 com a pogium Madalanco (puig de Madaloc), per bé que la primera menció trobada d’aquesta torre no sigui anterior al segle XIV (torra de Madaloch, 1340). Fou molt probablement construïda per Jaume II de Mallorca a la darreria del segle XIII, com també la torre veïna de la Maçana (Argelers), la qual presenta unes característiques similars. (PP)

Torre

Planta dels diferents pisos de la torre.

R. Mallol, segons informació de F. Mercader

Secció transversal de la torre.

R. Mallol, segons informació de F. Mercader

Es tracta d’una torre cilíndrica de 30 m d’alçada i 25 m de circumferència, amb mur de 2 m de gruix. Va ser construïda amb un aparell de pedres de mida més aviat petita, irregulars, sense treballar o només trencades, que es col·locaren força ben ajustades, lligades amb abundant morter. El parament extern era cobert d’arrebossat, del qual queden rastres. A tot el voltant hi ha nombroses filades de forats quadrangulars de bastida i poques espitlleres.

La porta d’entrada, a llevant, a l’origen era enlairada del sòl exterior. És petita, amb llinda sobre mènsules dobles en degradació, molt grosses i de secció de quart de cercle extradossat. Sobre l’obertura, en el parament, hi ha un arc de descàrrega.

A l’extrem superior del mur hi havia una corsera seguida, de la qual queden les grosses mènsules o cartel·les fetes d’obra, tot al voltant, i un matacà sencer a l’est, sobre la vertical de la porta.

La torre es dreça sobre una gran cisterna excavada a la roca. Hi ha dos pisos amb trespol de fusta i la terrassa superior damunt la cúpula o volta semiesfèrica. (JBH)