Torre de Savartès (Banyeres del Penedès)

Savartès fou una quadra del castell de Banyeres. Savartès com a topònim apareix esmentat per primera vegada l’any 936 en la permuta del castell de Castellví de la Marca pel castell de la Guàrdia de Montserrat entre el comte Sunyer i els germans Calabuig í Guadamir.

En la capbrevacíó del terme i el castell de Banyeres de l’any 1432, en la confessió de Miquel Llagostera, aquest declara que té una casa o alberg al lloc de Savartès, i presenta una carta feta a Bernat Llagostera, en poder de Bernat, clergue, rector de Banyeres, amb data de 25 de juliol de 1250. En una de les afrontacions de l’edifici figura la torre. En la mateixa capbrevació es fa un altra referència a la torre, en la confessió de Maria, muller de Pere Guerau, que declara pagar dos sous per la torra que es dins la casa, la qual se té per la pabordia.