La fulla

Els cotilèdons de molts espermatòfits són ben visibles a l’estadi de plàntula perquè sobresurten del sòl i són fotosintètics fins que els nomofil·les esdevenen actius. La plàntula del faig (Fagus sylvatica), que veiem a dalt, té dues fulles embrionals ben diferents de les fulles normals o nomofil·les. Els pins, en canvi, tenen de cinc a divuit cotilèdons aciculars (a baix, amb la testa de la llavor a l’àpex de la plántula).

Antoni Agelet i Ramon Torres

Les fulles són òrgans verds, de forma generalment laminar, que apareixen als nusos i que tenen com a...