Antoni de Llonye

La fortuna crítica

Malalts esperant un miracle davant la tomba de sant Nicolau de Tolentino, d’on pengen exvots del sostre. Compartiment de la predel·la del retaule del convent de Domus Dei (vers 1461-62).

Museu del Castell de Peralada

L’extens itinerari que seguí Antoni de Llonye –també conegut per la historiografia amb el nom d’Antoine de Lonhy– i el prestigi dels clients per als quals va treballar ens parlen indirectament de l’alta consideració que degué tenir en la seva època. Com succeeix amb força mestres medievals, no s’han conservat altres rastres de la seva fama, i...