L’escultura de fusta romànica

En l’època medieval el treball de la fusta fou abundant ja que era un material essencial en la fabricació de béns mobles i en la construcció d’immobles. La utilització generalitzada de la fusta va comportar uns treballs d’especialització que van quedar reflectits al Llibre dels oficis, d’Étienne Boileau. Un bon nombre d’artesans es van dedicar a l’ofici de tallar la fusta, cosa que prova la diversitat de peces conegudes principalment per les il·lustracions, indicatives que els tallers amb més producció eren els dedicats a l’elaboració de mobiliari (armaris, cadires, altars, arquetes...). Però...