Els infants

Una de les variables més importants per les repercussions que té sobre la dinàmica demogràfica, a part la del sexe, és sobretot la de l’edat. Malgrat les deficiències que ofereixen les fonts informatives sobre aquest indicador, es pot constatar l’existència d’importants desigualtats espacials, que en l’àmbit mundial ens permeten la diferenciació entre països vells i països joves. En general, als estats del Tercer Món, la població jove (menor de 15 anys) supera el 35% de la població total, mentre que als països desenvolupats aquesta se situa per sota del 25%. El factor que explica...