Els adults

Els estudis demogràfics consideren l’edat i el sexe com dues característiques rellevants. En l’anàlisi de l’estructura de la població, cal emfasitzar algunes de les particularitats que presenta. El grup que va dels 30 anys d’edat als 64 se sol denominar d’adults joves per a diferenciar-lo de la franja de població que correspon als adults més grans. En l’actualitat, aquest grup constitueix als països desenvolupats més del quaranta per cent de la població total. En general, és la franja de població que més participa en les activitats productives dels diferents sectors econòmics i...