La població total

La representació de la població mundial que es proposa en aquest mapa atribueix a cada país una superfície proporcional al volum de la seva població. Els colors indiquen la taxa de creixement anual mitjà de la població al llarg del període 1975-2000.

El pes del bloc sud i de l’est asiàtic en la població mundial és espectacular. S’ha de remarcar també que, a causa del seu fort creixement, la població de l’Àfrica sobrepassa avui la d’Europa, tot i que es mantenen les taxes de mortalitat elevades, i malgrat la davallada de l’esperança de vida que afecta diversos estats, els quals...