La fauna i el poblament animal a la sabana

Les adaptacions dels animals a la vida a la sabana

L’estació seca sol provocar condicions difícils per a la vegetació que repercuteixen sobre les poblacions dels animals herbívors, l’alimentació dels quals perilla al mateix temps que disminueix la disponibilitat d’aigua per a abeurar-se. Les diverses espècies animals de sabana s’han d’adaptar a aquest cicle i ho fan de diferents maneres segons la seva anatomia, fisiologia, comportament i durada de la vida. L’escassesa de plantes llenyoses, altrament, planteja als animals problemes de cau i de protecció. En resposta a aquesta reducció, es...