Can Mitjans de la Guardiola (Viladecavalls)

Aquesta casa forta ha estat esmentada com a mas de la Guardiola, mas d’en Mitjans de la Guardiola i casa Mitjans de la Torre. Segons S. Cardús en origen correspondria a una guardiola o torre de guaita dels segles VIII-IX. Amb tot, a l’entrada de l’actual masia es pot contemplar un escut on a la part alta apareix la data de 1117.

Les dades documentals que fan referència a aquesta fortificació són molt escasses. Surt documentat el 1302 un Guillem de Çaguardiola de la parròquia de Santa Maria de Taudell. Hom ha suposat que aquest Çaguardiola i els que apareixen documentats posteriorment —Romeu Çaguardiola, 1314, Pere de Gordiola, 1427, Joan de Gordiola, 1448— eren senyors d’aquesta casa forta.

A mitjan segle XV sembla que el ple domini d’aquesta fortalesa era propietat del monestir de Sant Cugat, atès que el 1476 Pere Villona, monjo de l’esmentat cenobi, estableix perpètuament a Francesc Mitjans el mas anomenat de la Gordiola, que pertanyia a la parròquia de Santa Maria de Taudell.

Una inscripció a la façana ens explica que la casa fou tres vegades víctima del foc. Per aquesta raó s’hagué de reedificar diverses vegades. La darrera vegada fou entre el 1714 i el 1736.