Castell d’Abisella (Abella de la Conca)

Únicament tenim una referència documental d’aquesta fortalesa, que figura entre els castells que Guillem Guitard de Caboet deixà al seu fill Bernat en el seu testament de l’any 1110 (kastrum de Abizela).