Castell de Bellestar (Penelles)

Aquest castell és consignat per primera vegada l’any 1138, en què Arnau de Ponts, junt amb els seus germans Berenguer de Tarascó i Ramon, donen a Ramon Arnau, Guillem Miró i Bernat Olla un alou que tenien al camp de Mascançà, davant Linyola, per tal de bastir-hi un castell, anomenat Bellestar. Havien rebut l’alou del comte Ermengol VI d’Urgell. El 1143 Arnau Ponts, la seva muller Saurina i el seu germà Ramon manaren a Ramon Arnau que, de la meitat del castell de Bellestar que tenia per ells, en retingués dues parellades de terra i la resta la cedís als homes que hi habitessin. En el mateix document, Ramon Arnau es compromet a construir la meitat de la torre i de l’albacar del castell. El 1147 el comte Ermengol VI d’Urgell i la seva esposa Elvira feren donació a Arnau de Ponts del castell de Bellestar. En realitat, es devia tractar de la confirmació de la donació esmentada el 1138.

Bellestar passà més tard a diferents senyors. El 1307, en el plet que hi hagué entre el comte Ermengol X i el rei Jaume II sobre la jurisdicció de quaranta-quatre poblacions, Bellestar restà sotmès al comte. Amb 11 focs, Bellestar consta de Berenguer de Ribelles el 1359. El 1420 el lloc de Bellestar va ser venut a Ramon de Casaldàliga per part del rei Alfons el Magnànim, juntament amb altres termes de la comarca. Després de la guerra civil del segle XV s’integrà a la baronia de Bellpuig. El 1791 n’eren senyors el duc de Sessa i el de Pignatelli.

Actualment no hi ha vestigis de l’antic castell en el llogaret de Bellestar, situat al sud-oest de Penelles, prop de Linyola.