Castell de Bonner (Gósol)

D’aquest castell no queda cap rastre; només el coneixem per la documentació, per altra banda bastant escassa. Això fa pensar que la seva importància devia ser minsa. Malgrat que no se n’hagi trobat cap element, creiem que cal ubicar-lo en el lloc anomenat Bonner, al Riu de Valls, on avui només queda l’església de Santa Margarida, gairebé enrunada. L’única referència al castell de Bonner la tenim en un document bastant tardà, car data ja del segle XIV. El dia 21 de juny de l’any 1309 a Salou, Sibil·la, comtessa de Pallars i senyora de Berga i Berguedà i el rei Jaume II, signaven un document pel qual, en part venien i en part permutaven algunes possessions. Sibil·la cedia al rei gairebé totes les possessions i els castells que tenia al Berguedà, entre ells el de Berga, Merola, Puigarbessós, Fraumir, Bonner, etc..., i en canvi obté del rei els de Tamarit, Cervelló, Gelida i 180 000 sous. Aquesta és l’única notícia del castell que per raó de permuta passà de mans dels Berga (dels que Sibil·la n’era l’última representant) a mans del rei.