La moneda del comtat de Girona

Introducció

Al comtat de Girona foren emeses tres sèries monetàries: la carolíngia, l’episcopal i la comtal. En total disposem d’una trentena de tipus monetaris, la major part d’argent, que constitueixen el conjunt d’atribució i interpretació més difícil de tot el context comtal català.

A la manca de dades de les mateixes monedes, que només expressen, i encara no sempre, el taller d’origen (GIRVNDA), s’hi afegeix una gran pobresa documental. Per a un nou plantejament i interpretació dels amonedaments comtals gironins ens hem valgut dels elements següents:

— Reconstrucció de tres...