Sant Mamet de Riumors

A l’església de “Sanctum Mametum de Rudemortuos” l’any 982 el clergue Guifré llegà un alou situat a la mateixa vila. Com a església parroquial és esmentada l’any 1019 en la llista de possessions de la canònica de la seu de Girona, establerta aquell any, on apareix inclosa la “parrochiam Sancti Mameti de Rudmorts cum ómnibus suis pertinentiis”. La “vila riubeuri mortui” apareix documentada d’ençà de l’any 974, quan el papa Benet IV confirmà al monestir de Sant Pere de Rodes les possessions que aquest cenobi tenia al comtat d’Empúries. L’església de “sancti Mameti de Rudemortuos” apareix...