Sant Miquel de Collmorter (Guàrdia de Noguera)

No tenim constància documental de l’església del lloc de Collmorter, però la capella de Sant Miquel de la casa Francisco, a Collmorter, presenta traces constructives que podrien correspondre a un edifici medieval, filiació que en el seu estat actual no és pot arribar a precisar. És possible, però, que aquesta capella fos l’església de Collmorter.

El lloc de Collmorter era de jurisdicció de la baronia de Mur i la seva església segurament pertanyia a la pabordia de Mur.