Sant Vicenç d’Estamariu

Situació

Vista del costat sud-est d’aquesta antiga església basilical, molt malmesa i amb els absis coberts d’heura.

ECSA - F. Tur i ECSA - M. Anglada

L’església de Sant Vicenç és situada en el cementiri d’Estamariu, fora del nucli urbà, al costat de la carretera que porta a Bescaran. (JAA-MLIC)

Mapa: 35-10(216). Situació: 31TCG787928.

Història

És en un document de l’any 893 que trobem un dels primers esments del topònim Estamariu, amb motiu de la venda que Guinidildes féu a Jerosòlima consistent en una sesterada de terra in billa Estamarice. També són freqüents les...