Diccionari de dubtes

a l’igual que
Forma incorrecta de igual que.

a la de tres
Forma incorrecta de un, dos, tres o a la una, a les dues i a les tres.

a la / en venda
Tenir llibres en venda a la llibreria, posar llibres a la venda.

al més
· Forma correcta seguida d’adverbi. Vindré al més aviat possible.
· Forma incorrecta seguida d’adjectiu. S’hi presentarà el més elegant possible / tan elegant com sigui possible.

acabar amb
Forma incorrecta en el sentit de posar fi, eliminar, matar, cessar. Posà fi a la dictadura.

accessible
Adjectiu. De fàcil accés.

acompanyar-se de
Forma incorrecta de anar acompanyat de. El dossier va acompanyat d’un fullet informatiu.

acordar-se
Verb pronominal. S’acorda una cosa i una altra, com també s’acorda una cosa amb una altra.

agafar-se les mans
Sinònim de agafar-se per les mans i donar-se les mans. Cal evitar agafar-se de les mans.

això és
Sinònim de és a dir.

al respecte
Forma incorrecta de respecte a això, pel que fa al cas.

amb tal que
Forma incorrecta de sempre que, amb la condició que.

apropar
Forma incorrecta en Apropa’t al supermercat, que ha de ser Vés o Arriba’t. Cal alternar aquest verb amb el verb acostar.

assequible
Adjectiu. Que es pot obtenir.

camí de
Forma incorrecta de cap a, anant cap a.

com / sobre la manera com
Forma preferent de sobre com. Explicava com arribar-hi.

com per a
Forma incorrecta de per a. N’hi ha per a fer-los fora.

com te dius
Sinònim de com et dius.

comptar amb
· Forma incorrecta com a sinònim de tenir, disposar, constar de. La ciutat té un auditori de referència.
· Sinònim de confiar, tenir en compte. Compto amb tu per a la festa.

concedent
Sinònim de cedent.

conegut/da com/per
Participi. És coneguda com / per la Pepa.

considerant que
Sinònim de com que i atès que.

considerat un bon intèrpret
Forma preferent de considerat com un bon intèrpret.

contestar
Verb intransitiu. Contestar al telèfon.

(en) contra (de)
Formes correctes i sinònimes.

contra mi
Sinònim de contra meu.

correspondre’s a
Sinònim de correspondre’s amb.

crebant de forma
Forma incorrecta de trencament de forma.

crític
Adjectiu. Ser crític envers algú o alguna cosa.

(de) segur que
Formes correctes i sinònimes.

derrocar / enderrocar
Verb transitiu. Es pot derrocar un govern, però també una persona.

despertar
Verb transitiu. Despertar l’interès en algú, com també despertar la curiositat d’algú o en algú.

discórrer
Forma incorrecta quan fa referència a un riu, un itinerari. El riu recorre tota la comarca.

donat que
Forma incorrecta de atès que.

drenar
Verb transitiu. Un curs d’aigua drena un territori (Passa per un territori i en recull les aigües).

en base a
Forma incorrecta de segons, d’acord amb, sobre la base de, basant-se en.

en pantalla
Sinònim de en la pantalla, a la pantalla, a les pantalles.

en tant que + nom
Forma incorrecta de en qualitat de, com a. Va escoltar-lo en qualitat de metge.

en tant que + verb
Sinònim de en la mesura que. T’ajudaré en tant que podré.

és a dir
Connector. Entre comes si no va seguit del relatiu que o d’una conjunció.

escollir
Verb transitiu. Escollir algú president (o com a president).

ésser en detriment de
Forma preferent de anar en detriment de.

extraïble
Adjectiu. Que es pot extreure.

genocida
Substantiu i adjectiu. Pràctiques genocides.

haver
Sinònim de tenir o de fer. No les pot haver perquè són verdes. Temps ha que no l’he vist. Cal canviar canvis haguts per canvis experimentats o produïts.

intermediació
Forma incorrecta de mediació.

llista
Substantiu. Enumeració, no pas llistat. Una llista de noms propis.

llistat
Substantiu. Document d’impressora.

més... que
Forma preferent de major. Més grans de 25 anys.

més ben... que
Forma preferent de millor en molts casos. El director és el més ben pagat de tots.

no tenir per què + infinitiu
Construcció que és preferible canviar per no haver + pas + de + infinitiu.
No has pas d’amoïnar-te, per això.

només + infinitiu
Construcció que cal canviar per en + infinitiu En arribar, va començar a ploure.

novedós/osa
Forma incorrecta de reeixit, d’èxit.

olor a
Forma incorrecta de olor de.

ordenar sacerdot
Forma preferent de ordenar de sacerdot.

per contra
Forma incorrecta de en canvi.

per molt que
Sinònim de per més que.

per part de
· Sinònim de pel que fa a, quant a, que fa referència. Per part d’ell, no hi ha cap problema.
· En oracions passives, forma incorrecta de per. Ha estat decidit per la Generalitat (Ho ha decidit la Generalitat). No reberen resposta de ningú.

per supost / per suposat
Forma incorrecta de per descomptat, no cal dir, sens dubte.

per últim
Forma incorrecta de a l’últim, per fi, finalment.

poder amb
Forma incorrecta de ser capaç de, dominar, superar, donar a l’abast, aguantar.

realitzar
Forma incorrecta de fer a fer els deures, fer una excursió, fer el sopar.

sentir a parlar
Sinònim de sentir parlar.

ser destinats
Forma preferent de anar destinats.

sobre
Forma incorrecta de cap a a Arribarem cap a les quatre.

somiar
Verb transitiu i intransitiu. Somio el meu germà. Somio en el meu germà.

tal i com
Forma incorrecta de tal com.

temps a venir
Forma correcta.

tenir les de perdre
Forma correcta.

umbròman
Persona dedicada a l’il·lusionisme i les ombres xineses.

vagi per endavant
Forma incorrecta de per començar.

vincular amb
Sinònim de vincular a.

web
Un web és un conjunt de pàgines web i una web és una pàgina d’un web. El web de l’Institut d’Estudis Catalans. La web del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans.