Comunicar-se en català

Una llengua romànica i dues realitats sociolingüístiques

El català, com totes les llengües romàniques, va néixer a conseqüència de l’evolució del llatí vulgar local. Pot ser considerat, per tant, una llengua popular, que amb el temps esdevindrà la llengua d’un poble, de la nació catalana. Efectivament, segons Joan Anton Rabella, en el període comprès entre la segona meitat del segle XIII i la primera meitat del segle XV –en alguns aspectes s’allarga durant tota aquesta centúria–, el català aconsegueix establir un model de llenguatge escrit que progressivament va ocupant, a més de l’àmbit...