Castell de Llagostera

El lloc de Llagostera ja era conegut el 855 quan s’esmenta un “Sancti Felicis de Locustaria” entre els béns del monestir de Santa Maria de la Grassa. El lloc va registrar també els topònims de “Lagostera” (993), “Lagustaria” (1016) i “Locustaria” (1163). El 914 també es té notícia de la “valle que vocant Locustaria”, la meitat de la qual havia estat comprada per la comtessa Garsendis a “Emo, femina” per 500 sous “cum villas et villariunculis et terminibus suis”, és a dir, amb la Vall d’Aro, Penedes i la mar, a sol ixent; Maçanet, Caldes i Aulet, a ponent; la mar, Caules i Maçanet, a migdia; i...