Sant Esteve del Prat de la Vall d’Espirà (Espirà de Conflent)

L’antic veïnat de la Vall o la Vall d’Espirà és situat al migdia de la vila d’Espirà de Conflent, cap del municipi. El lloc és mencionat en la documentació des del segle XIII (la Vall de Spira, 1264), com també la seva església, la qual és consignada per primera vegada en una escriptura de l’any 1298, per la qual Pere Dotra i el seu gendre Vernet, de la Vall d’Espirà, feren reconeixença a Pere Cadell, senyor d’Espirà, de la meitat d’una peça de terra situada a la Vallis de Spirano, loco dicto ad Sanctum Stephanum. Posteriorment, en una altra escriptura és consignada com a ecclesia Sancti...