Sant Genís de Vilamorell (Borrassà)

El lloc de Vilamorell és citat en un document de l’any 976 com a límit de Tonyà. L’any 982, segons el precepte del rei Lotari, el monestir de Sant Pere de Rodes tenia un alou a Vilamorell. L’any 1108 el prevere Esteve, juntament amb els seus familiars, donà una propietat de Vilamorell a la canònica de Santa Maria de Lledó. De l’església de Sant Genís de Vilamorell, se’n fa referència en dos documents del 1315, en un dels quals el cavaller Bernat de Vilar, de Vilamorell, declara no tenir-hi dret de patronat. En l’altre, el bisbe erigeix un benefici a la capella i el dota amb rendes ofertes per...