Sant Menna de Vilablareix

El lloc de Vilablareix apareix en els documents de diverses formes: “Vila Ablares” (882), “Vila Blares” (1019), “Vilablarex” (1200), “Vilablarexo” (1225) i “Vilablarexio” (1362, 1379, 1691). L’any 1356 hi havia 16 focs, 9 d’església, i el 1678 era lloc reial.

La primera referència de l’església data de l’any 882 (“Sancti Menna, basilica in Vila Ablares”), quan el bisbe de Girona, Teuter, reorganitzà la canònica gironina i li féu donació de diversos béns. També és esmentada l’any 1019 en la dotació de la canònia de Girona. I més tard hom en té notícia per la donació que Bernat de Fàbrica féu l...