Societat i economia en el marc històric del romànic de la Cerdanya

Vers la creació d’una societat feudal

El castell de la Llosa, que presideix la vall secundària del mateix nom, un dels pocs castells que s’han conservat a la comarca, símbol del poder dels senyors feudals.

ECSA - Rambol

La Cerdanya conservava al final del segle VIII la seva estructura gentilícia tradicional. Seguint J. M. Salrach, els grups de consanguinis posseïen col·lectivament la terra i, potser, els ramats, i eren dirigits per un cap de llinatge, més o menys electiu. Amb l’increment demogràfic del segle IX, es degué produir una fragmentació en famílies menors i una major...