La serra de Collserola

Els perfils suaus i el mantell quasi continu de les pinedes de pi blanc són dos trets ben definidors del paisatge de Collserola.

Jaume Orta

La serra de Collserola (1.7), entre els principals espais naturals del sistema litoral català.

Entre el Besòs i el Llobregat, separant la depressió del Vallès del pla de Barcelona, es dreça Collserola, una de les serres més populars per als barcelonins. La seva silueta, amb el punt culminal del Tibidabo (512 m), és indissociable de l’horitzó de la ciutat. La gran proximitat a un macronucli urbà no ha afavorit la conservació del...