Contracte del retaule de Sant Andreu de Gurb

Data: [v. 15] de juliol de 1415.

Els procuradors de la parròquia de Sant Andreu de Gurb (Osona) i Lluís Borrassà, pintor de Barcelona, pacten la realització d’un retaule dedicat a sant Andreu per a l’altar major de l’església parroquial.

En nom de nostro Senyor Déu sia e de madona Sancta Maria, amén.

Trachtats e avenguts són capítols entre los honrats senyors \mosèn Pere Bonell, prevere/, lo senyor en Masberenguer, Pere Domènech, Francesch Quer, Jachme de Camp-ras, procuradors de la paròquia de Gurp, del bisbat de Vich, de una part, e·n Luys Borraçà, pintor, ciutedà de Barchinona...