L’energia

Aquest mapa mostra diverses variables relacionades amb la producció i el consum d’energia al món. En primer lloc, es representa amb color la quantitat d’energia consumida per persona al cap d’un any, mesurada en quilograms equivalents a petroli. En segon lloc, mitjançant un símbol, es representen dues variables. D’una banda, la dimensió del cercle fa referència a la producció energètica total procedent de totes les fonts de cada Estat, mesurada en TOE (una TOE és igual a 1.000 tones mètriques equivalents a petroli). D’altra banda, els sectors en què es divideix el símbol fan...