Les infraestructures de transport

L’any 2000 hi havia en servei a tot el món poc més d’un milió de quilòmetres de línies fèrries. Als Estats Units, el Canadà, Rússia, l’Índia i la Xina, els cinc primers estats quant a l’extensió de la xarxa, s’hi acumulen el 50% de les línies.

La densitat de la xarxa ferroviària per estats fa avinent tres àrees al món amb fortes concentracions de vies fèrries: el Japó amb Corea del Sud, els Estats Units i Europa. En aquests territoris, s’hi desenvoluparen els primers ferrocarrils i aquest sistema de transport hi continua exercint una funció significativa tant pel que...