El poblament humà de les formacions esclerofil·les

Un lloc per a viure: mediterranis del Paleolític

Els humans tenen una llarga història a les formacions esclerofil·les. Tan llarga que, si més no a la conca mediterrània estricta, la presència d’humans precedí i no seguí la implantació de les condicions climàtiques necessàries per a l’aparició dels tipus de vegetació que avui anomenem mediterranis. Però la conca mediterrània no és tan sols un àmbit de vella civilització. També és un territori força densament poblat, amb una potent estructura de ciutats i una penetració capil·lar del poblament fins als racons més amagats de les valls més...