Sòls pobres, rogencs i bruns

La gènesi dels sòls mediterranis

Les condicions climàtiques mediterrànies com a factor edafogenètic es podrien sintetitzar per tenir dissolució i lixiviació febles, conseqüència de l’escàs excedent d’aigua que travessa i s’escapa del sòl (i de la planta), per forts contrastos d’humitat, i per un gran potencial erosiu. Un factor de formació molt característic de la conca mediterrània és l’activitat antròpica que ha actuat intensivament i extensivament des de mil·lennis en la manipulació del sòl i la vegetació, amb efectes sovint molt importants. Com a exemple paradigmàtic d’aquesta...