Força de Marcèvol (Arboçols)

Fortificació (forcia de Marcivol) documentada per primer cop l’any 1243, que pot ser que correspongui al recinte de planta gairebé rectangular que s’adossà a la banda sud de l’església de Santa Maria de les Grades. El seu angle SE és, però, corb. Té, de nord a sud, una longitud d’uns 9 m i una amplada d’uns 6 m. El gruix del mur, que es conserva en una alçada d’uns 5 m, és de 110 cm. A la banda oriental s’obre una porta, elevada amb relació al nivell del terra exterior; s’hi pot accedir per unes grades. A part la porta, hi havia diverses espitlleres i alguna finestreta, sobretot a la zona corba del mur. Damunt de la porta hi ha indicis d’haver-hi hagut un matacà. Aquesta paret és feta amb un aparell constructiu força irregular. Tot i que s’ha considerat aquesta fortificació com a romànica, es fa difícil d’establir-ne una datació segura. Alguns autors, com P. Ponsich, la daten al segle XIV.