Necròpoli de Vilaltes (Sant Guim de Freixenet)

Situació

Resta d’una de les cistes, malmesa, com la majoria que formaven aquesta antiga necròpoli.

ECSA-I. Estany

Aquesta necròpoli, coneguda popularment com el “cementiri dels Moros”, es troba a l’indret anomenat les Vilaltes, a l’extrem sud-oriental del terme municipal de Sant Guim de Freixenet. S’estén pel vessant est d’un promontori que hi ha uns 500 m a llevant de la torre del castell de Vilalta, a una altitud de 720 m.

Mapa: 34-15 (390). Situació: 31TCG704113.

Per a accedir-hi, cal prendre el mateix camí que mena a la torre esmentada de l’antic castell, i des del punt on es veu aquest edifici, prosseguir uns 500 m. En aquest lloc, la pista voreja per la dreta un turó. Cal remuntar a peu aquesta elevació pel costat est, fins a arribar a l’alçada on comença la cobertura de pi i garric. Justament en aquesta línia és on hi ha les tombes.

Necròpoli

Les estructures que afloren en el terreny, consistents en una necròpoli de cistes, presenten un estat de conservació molt deficient, ja que totes les tombes estan seccionades o desmuntades. Per les restes que hom pot observar, el conjunt devia estar format per una desena de sepulcres. Tanmateix, si hom té en compte que a ponent el terreny és més elevat, és possible que les restes s’estenguin en aquesta direcció. En aquest cas, el sediment que les cobreix les hauria protegides dels efectes de l’erosió i de les espoliacions.

De la posició de les lloses, tant les que estan in situ com les que estan tombades, es dedueix que les cistes estaven orientades en sentit SE-NW i formaven una alineació de nord a sud. En una tomba que estava tallada transversalment, s’ha pogut observar que presenta una coberta de lloses, element que no s’ha conservat en cap més sepulcre. Quant al contingut, sembla que es devia haver buidat temps enrere, ja que ni a l’interior ni al voltant de les cistes s’aprecien restes òssies.