Sant Esteve del castell de Llers

Aquesta església és esmentada en els nomenclàtors de la diòcesi del segle XIV “capella sancti Stephani in parrochia de Lertio”. La referència en aquestes llistes significa que aleshores tenia un benefici i, per tant, un sacerdot encarregat que havia d’acudir als sínodes diocesans. En el Llibre de racionaris de la vila del castell de Llers de G. Pallisser, de l’any 1730, figura la situació de la capella, la qual sembla que ja no existia en aquesta centúria: “capella de Sant Esteve situada al costat del castell superior i a la part de solixent, a hont vuy y a casa den Sellera de la forsa, a la...