Santa Maria de Felegars (Sopeira)

L’existència d’aquesta església és constatada l’any 989, en l’acta de consagració del temple de Sant Pere dels Molins, on s’esmenta una terra que fou de Tatila, prevere de Felegares, i una altra que fou d’Exipio; totes dues eren situades al serrat de la Santa Creu, que és on caldria establir la localització de l’església.

L’any 1078, Baró At de Felegars i la seva esposa Bonadona, amb llurs fills Baró i Guillem, lliuraren al cenobi d’Alaó els delmes dels seus dominis senyorials. Pocs mesos després van fer el mateix Guillem Mir de Felegars i els seus fills Pere i Bernat.

L’abat Romà d’Alaó esmenta en les seves Memòries (1753) l’església de Santa Maria de Pallerol dins l’abadiat d’Alaó, que cal identificar amb l’església de Felegars i de la qual no ha pervingut cap vestigi.