Torre d’Espiells (Sant Sadurní d’Anoia)

El lloc d’Espiells s’esmenta per primera vegada en el precepte del rei Lotari de l’any 986 que confirmava les propietats del monestir de Sant Cugat del Vallès. Segurament, al segle X, a l’indret ja hi havia un petit nucli humà. La torre d’Espiells apareix documentada a mitjan segle XI. El 1063 l’abat de Sant Cugat, Andreu, negocià un acord amb Umbert de Cervelló i la seva muller Dalmizana sobre la donació del domini útil de la propietat d’Espiells formada per l’església i la torre, amb els seus termes. Umbert de Cervelló reconegué com a senyor del lloc l’abat de Sant Cugat, al qual es comprometé a donar anualment un bacó òptim per la festa de Nadal. El monestir, a canvi de la donació a precari d’Espiells, rebé d’Umbert i Dalmizana la meitat de l’església de Masquefa.

A partir d’aquesta data. Espiells és força esmentat en la documentació medieval: el 1116 surt documentat Ponç d’Espiells, donzell. El 1234 el rei Jaume I confirmà al monestir de Sant Cugat la possessió d’Espiells, amb tots els seus delmes, primícies, lleudes i altres drets. Aquest cenobi benedictí va retenir cert domini sobre el poble d’Espiells fins a l’abolició de les senyories al segle XIX.

En una casa propera a l’església de Sant Benet d’Espiells, es conserva un edifici de planta circular. A causa, tanmateix, del gruix i de les característiques dels seus murs és difícil d’assegurar que les restes visibles avui dia corresponguin a una edificació d’època romànica.