Els àgnats cefalaspidomorfs: llamprees

Els àgnats que colonitzen les aigües dels Països Catalans a penes estan representats per la classe dels cefalaspidomorfs. No hi ha cap evidència que a la nostra mar s’hagin capturat mixínids (Myxine glutinosa), i els únics registres que n’hi ha de la Mediterrània es refereixen a algunes captures esporàdiques del nord d’Àfrica.

Els cefalaspidomorfs actuals es caracteritzen pel seu esquelet cartilaginós i per la manca tant d’aletes parelles com d’escates i de plaques que revesteixin el cos. La boca és formada per un disc oval sostingut per un anell cartilaginós. El cos ofereix un aspecte anguil...