Contracte per a la impressió de cent deu exemplars de la Gramàtica i la Retòrica del mestre Serra

Data: 2 de desembre de 1485.

Gabriel Cardona, doctor en teologia i beneficiat del monestir de Montsió de monges dominiques de Barcelona, i Bartomeu Labarola, mestre de lletres d’estampa, acorden la impressió de cent deu exemplars de la Gramàtica i la Retòrica del mestre Serra, sota certs pactes.

Capítols de concòrdia i d’avinença fets i signats per i entre el reverend senyor en Gabriel Cardona, prevere beneficiat a l’església del monestir de germanes predicadores de Barcelona, d’una banda; i Bartomeu Labarola, mestre de lletres d’estampa, de l’altra, etc.*

Estan en cèdula.

Divend...