Guillem Morei i l’activitat gironina

Les dades documentals que es coneixen de l’imaginaire Guillem Morei el situen a Girona, vinculat bàsicament a l’obra de la seu (1375-97). No se sap on va néixer ni on va morir, per bé que diversos indicis permeten pensar en una procedència mallorquina. Així, els primers esments en els comptes de l’obra de Girona l’identifiquen com “el mallorquí”. Després, com a mestre de la seu, manifestà interès per provar si la pedra importada de Mallorca podia ser bona per a l’obra gironina. El 1374, el mallorquí Jaume Lombarda renunciava a actuar com a procurador de l’imaginaire Pere Morei, aleshores...