Banc Local de Tarragona (1881-1907)

El 20 de desembre de 1874 es constituïa un “Banco de Descuentos y Préstamos, bajo la denominación de Banco de Tarragona”. Els vint-i-un atorgants de l’escriptura ho feien en aplicació dels acords de la Junta general d’accionistes del banc d’emissió extingit. Es devien imaginar que podien tenir problemes pel fet de mantenir el mateix nom i manifesten que “en el inesperado caso de impedirse el uso de la denominación Banco de Tarragona... se sustituirá por la de Banco Tarraconense o por aquella otra que considere conveniente la Junta de Gobierno” (disposició transitòria tercera dels...