La Torribera (Santa Coloma de Gramenet)

Hom ha identificat aquesta torre com l’antic Mas Carcereny construït vers el segle XI, encara que les referències documentals no permeten assegurar aquesta identificació d’una manera certa.

Sabem, però, que el 1238 Ponç Tintorer i la seva esposa Dolça fan un establiment a favor de Guilleuma Carcerenya i Guillem Franc d’un mas situat a Santa Coloma, al lloc anomenat de Carcerenya.

Posteriorment en foren els propietaris els Ribera. Després passà als Descoll, els quals la tingueren des del 1450 fins l’any 1528. Més tard fou traspassada a la família Mitjavila, que la posseïen al 1724. Temps...