Molí d’en Ribé (Santa Coloma de Gramenet)

Són molts els antics molins del Barcelonès, especialment al llarg del Rec Comtal i el curs del Besòs. És impossible anomenar-los tots. Fem esment, però, d’aquest molí perquè ha estat objecte d’estudis arqueològics recents.

La seva construcció es pot datar al final del segle XIII o l’inici del segle XIV, sota el domini i empara de la torre Baldovina, molt propera al molí. Es té coneixement que al segle XVI tots els molins de la localitat eren propietat dels canonges de la seu de Barcelona segons consta en un document datat el 1584 pel qual el Consell de Cent municipal recriminà als canonges el fet que haguessin destruït la resclosa del rec al seu pas per Santa Coloma per tal de proveir d’aigua els seus molins.

Versemblantment el nom d’aquest molí pervingué del cognom d’un dels propietaris de la Torre Baldovina. Ens referim a la família Riber, que la posseí al llarg dels segles XVII i XVIII.

Aquest molí continuà funcionant fins a la darreria del segle XIX o l’inici del segle XX, que s’endegà el funcionament d’una fàbrica farinera amb motor elèctric, esdevenint-ne aleshores les dependències on habitaven els masovers de la Torre Baldovina.

Els darrers anys aquest molí ha estat objecte de diverses campanyes d’excavació. La primera, realitzada l’any 1983 pel Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma sota la direcció de l’arqueòleg Jordi Bolòs; i la darrera el 1989 dirigida per l’arqueòleg Antoni Rigó.