Necròpoli del carrer de l’Orfeó Català (Santa Coloma de Queralt)

Situació

Necròpoli situada a la vila de Santa Coloma, al carrer de l’Orfeó Català, fora del nucli històric, a la riba esquerra del Gaià.

Mapa: 34-15(390). Situació: 31TCG655996.

Necròpoli

La realització d’unes obres de serveis públics al carrer de l’Orfeó Català va posar al descobert un seguit d’enterraments d’època medieval, la qual cosa va fer que el Servei d’Arqueologia de la Generalitat hi portés a terme una campanya d’excavació el mes de febrer del 1988.

Es van estudiar set sepultures alineades en direcció N-S aproximadament, a una fondària entre 1 i 1,5 m, i es van documentar restes d’almenys vuit individus enterrats en decúbit supí i en direcció N-S. Les tombes no contenien aixovar. Els enterraments consistien en una fossa excavada a l’argila, en alguns casos coberta de lloses. Tan sols es va poder excavar la sepultura núm. 7. L’estudi antropològic mostrà la presència de set individus, cinc d’adults, un de jove i un nounat.

Provisionalment s’han datat en època medieval. Com que no estan relacionades amb cap església, hom ha suposat que les tombes corresponen a l’aljama jueva de Santa Coloma de Queralt, documentada entre els segles XI i XIV.

L’arqueologia del món jueu és un tema relativament desenvolupat a la península Ibèrica, on es coneixen diverses necròpolis que han permès realitzar-hi una primera aproximació (Pérez, 1978, pàgs. 333-355). Si es comparen els fossars jueus amb els cristians o els andalusins (Fernández - La Hoz, 1985, pàgs. 49-72), es pot comprovar que no hi ha gaires diferències, a excepció dels claus rituals clavats als cossos o de les inscripcions (Casanovas, 1986, núm. 61, pàgs. 45-54). L’orientació dels enterraments jueus és sempre W-E per motius religiosos. Un cas a part són els enterraments de la necròpoli de Deza (Sòria), orientats N-S, per la qual cosa David Romano sospita que no es tracta d’un cementiri jueu (Romano, 1970, XXX, pàgs. 50-65). Així doncs, a parer nostre, caldria deixar de moment en suspens l’adscripció cultural, que no cronològica, de la necròpoli de Santa Coloma.

Bibliografia

  • Genera, 1990, núm. 12, pàgs. 229-230
  • Genera, Lalueza, Giménez, 1992, pàgs. 35-51.