Sant Climent de Cava

Fins ara la documentació ha aportat ben poques notícies sobre l’església de Sant Climent, de la qual es té una referència de la tercera dècada del segle XI. Consta, per una acta testamentària datada el 1037, que el testador, un sagristà de Santa Maria de la Seu dit Seniofred, llegà ad Sancti Clemente… Chavane el seu antifoner, i ultra això, deixà també als dos preveres que la regien un sou a cadascun.

Tres segles i escaig després, en les relacions de la dècima de la diòcesi d’Urgell de l’any 1391, consta que el capellà de l’església de Cava satisféu per aquest impost una lliura i tres sous.

El poble de Cava restava inclòs territorialment dins la vegueria de Cerdanya, i segons l’autor del Spill…, a la darreria del segle XV era castlà del lloc en Berenguer Santmartí.

L’església, refeta tardanament, és un petit edifici rectangular, amb portal adovellat, orientat a ponent, lloc on es dreça la torre campanar adossada a l’església.