Sant Pere d’Hortoneda (Clariana de Cardener)

Situada dins l’antic terme del castell de Riner, al lloc d’Hortoneda (avui can Blanc), no passà de sufragània del lloc d’Hortoneda; vinculada a la parroquial de Riner en un principi, passà més tard a la de Santa Susanna. Encara que s’hagi afirmat, no fou mai parròquia. L’església i el lloc apareixen documentats l’any 1062, quan Guillem donà a la seva muller Adelaida els alous que posseïa a Olius, Joval, Riner i Solsona, els quals afrontaven a llevant amb la casa de Sant Pere d’Hortoneda(“in domum Sancti Petri de Ortoneda”). Amb aquesta dada i d’altres que ho confirmen, cal abandonar la pretensió que el nom del lloc d’Ortoneda vingués d’un“Orto regís” que es documenta l’any 1055 i en anys posteriors, ja que l’any 1062 ja existia la forma Ortoneda, i no és possible que sigui la mateixa. A més, l’any 1061 el lloc d’Orto Regis era anomenat Vivenos (“qui vulgo decitur Orto Regis vel Vivencs”). El nom d’Ortoneda s’anà perdent i se sobreposà el de can Blanc, que prengué el mas Hortoneda, propietat de la família de Berenguera Blanca, senyora dels masos Hortoneda i Golferics, que l’any 1264 els donà al seu germà Pere Blanc, i ja en aquest moment hom fa constar que el mas Hortoneda era anomenat d’en Berenguer Blanc (“quem mansum d. Ortoneda vocatur d. en Bn. Blanc”). L’església actual visible des de la carretera de Cardona a Solsona, no conserva restes visibles de l’edifici del segle XI.