Santa Constança (Clariana de Cardener)

Tot i que cal suposar que aquesta església té els seus orígens en l’època alt-medieval, no hem pogut trobar cap notícia que hi faci referència. Cal fer memòria només, que d’aquest edifici sortí cap al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona la Santa Cena, pintura damunt taula de Jaume Ferrer. Actualment té culte una vegada l’any i depèn de la parròquia de Linya.