Els Sert. Catifes i tapisseria

Domènec Sert s’incorporà a la fàbrica de teixits de mescles del seu cunyat Bonaventura Solà. Poc després farà el mateix el seu germà Josep. Els dos germans Sert i Rius crearen una gran empresa.

Un precedent: Saurel, Beaury i Companyia

Quan el farmacèutic barceloní Ronquillo escriu el primer volum del seu Diccionario, publicat el 1851, diu en parlar de les catifes que aquestes eren teixides en llana i que només les fabrica el Sr. Surel.

L’esmentat Sr. Surel era en realitat l’empresa Saurel, Beaury i Companyia, una empresa clarament de capital i socis francesos vinculada a la fracassada...