Els odonats: libèl·lules i espiadimonis

Característiques de grup

Els odonats o libèl·lules figuren entre els grups d’insectes ben coneguts de tothom, ja que, a més de la grandària i els colors del cos, la seva manera de volar crida l’atenció de qualsevol observador. D’altra banda, els bonsobservadors coneixen també el seu desenvolupament, típicament hemimetàbol, gràcies a les característiques de les seves nimfes, que són formes aquàtiques i molt típiques pels seus hàbits depredadors; aquestes, i també els imagos, figuren entre els principals insectes predadors dels ambients aquàtics. Juntament amb els efemeròpters, els odonats...